Nieuwjaarswens Protestantse Gemeente Zwolle

Nieuws

Ook dit nieuwe jaar 2022 beginnen wij zonder een fysieke nieuwjaarsbijeenkomst. Wederom is dit niet mogelijk door de coronamaatregelen. Daarom opnieuw een digitale nieuwjaarwens.

Maatregelen vanwege de verspreiding van het coronavirus hebben het jaar 2021 gedomineerd. Er waren veel beperkingen en we hadden het er soms erg moeilijk mee. Echter, Geloof, Hoop en Liefde hielden ons overeind.

Langzamerhand werd het in 2021 mogelijk om naast de digitale kerkdienst ook weer fysiek de kerkdiensten te bezoeken. In de loop van het jaar mocht er ook weer voorzichtig meegezongen worden. Dat was een bijzondere ervaring. Helaas kreeg het virus een nieuwe variant, waardoor met de kerstdagen in zicht de kerkdiensten alleen digitaal gehouden mochten worden. Een grote teleurstelling voor iedereen.

“Er werd weer voorzichtig gezongen, een bijzondere ervaring”

Het gemis van onderling contact is bij velen aanwezig. Predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, diakenen, pastoraal werkers en bezoekmedewerkers stellen alles in het werk om aandacht te hebben voor mensen die het moeilijk hebben en zich eenzaam voelen. Ook gemeenteleden onderling zien gelukkig naar elkaar om.

De Algemene Kerkenraad heeft de meeste vergaderingen digitaal gehouden. Daarbij zijn de coronamaatregelen en de aanpak binnen de wijkgemeenten onderwerp van gesprek geweest. De verdere ontwikkeling binnen de drie clusters zijn gevolgd en er is informatie met elkaar uitgewisseld. Aan het eind van het jaar is de bezetting van het kerkelijk bureau weer zoals die was gepland.

Onze pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie ontwikkelt zich naar verwachting. Helaas is het door corona moeilijk om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en vinden bijeenkomsten alleen digitaal plaats. Op verzoek van de Algemene Kerkenraad onderzoekt de brainstormgroep PLEIN de mogelijkheid om kerk te zijn in de (binnen)stad van Zwolle. Er is met diverse personen en instanties gesproken over deze optie. Er wordt nu verder onderzocht welke activiteiten kunnen gaan plaatsvinden en of andere kerkgenootschappen hieraan willen meewerken. Daarnaast kunnen nog steeds nieuwe activiteiten vanuit de wijkgemeentes worden aangemeld bij het Stimuleringsfonds.

Financieel verkeert de PGZ in een goede positie. We merken nu het effect van het project Heilige Huisjes. Door de financiële vijfjarenplanning kunnen de diverse wijkgemeenten c.q. clusters volgen op welke wijze de financiële toekomst eruit gaat zien. Het is dan mogelijk om keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen. De uitkomst van de komende kerkbalans is van invloed op deze cijfers.

De predikanten hebben in 2021 een bezinningsdag gehouden met als thema: hoe kunnen wij met vreugde blijven werken? Er is gesproken over de wijze waarop het pastoraat verder inhoud kan worden gegeven en hoe daarbij kerkelijk werkers (wijkoverstijgend) ingeschakeld kunnen worden. Op welke wijze kan de ontstane formatieruimte het beste ingevuld worden, rekening houdend met de aanwezige werkdruk? Dit alles gericht op continuïteit en binding van en met de wijkgemeente.

De gemeente Zwolle heeft in overleg met de eigenaren/gebruikers van religieuze gebouwen een concept Kadernota Zwolse Religieuze gebouwen opgesteld. Aan dit overleg heeft de PGZ meegewerkt. In deze concept Kadernota staan alle religieuze gebouwen in Zwolle genoemd. Het is de bedoeling om een dialoog op te starten over de toekomst van de religieuze gebouwen in Zwolle.

In de laatste Algemene Kerkenraadsvergadering van 2021 zijn de begroting voor het jaar 2022 en de jaarrekening van 2020 vastgesteld.

En nu is het jaar 2022 gestart.

Ook in het nieuwe jaar zullen een aantal zaken de aandacht vragen van de Algemene Kerkenraad.

Vorig jaar dachten wij dat de komst van vaccins ons leven weer terug zou brengen naar ‘normaal’. Hoe anders is dat gelopen. We zullen nog een tijd moeten leren leven met de gevolgen van de nieuwe variant van het coronavirus. We blijven de ontwikkelingen en de richtlijnen die de Protestantse Kerk Nederland afgeeft volgen en daarnaar handelen.

Metselaar: “We blijven de ontwikkelingen rondom corona volgen en handelen naar de richtlijnen die de Protestantse Kerk Nederland afgeeft”

De wijkkerkenraden buigen zich momenteel over de nieuwe plaatselijke regeling en het nieuwe beleidsplan. Nadat eventuele aanvullingen zijn ontvangen, zullen deze beide stukken definitief vastgesteld worden in een van de komende Algemene Kerkenraadsvergaderingen. Op dat moment voldoen wij weer aan de kerkordelijke regels.

De actie Kerkbalans gaat weer van start. Dit jaar vullen veel gemeenteleden de kerkbalans digitaal in. Dat scheelt veel administratieve handelingen op het kerkelijk bureau. De inhoud van de bijbehorende brief is gericht op de betreffende wijkgemeente. De opbrengst is bepalend voor het werk binnen de wijkgemeenten van de PGZ.

Wij gaan met de overgebleven leden van de werkgroep Stimuleringsfonds in gesprek over de wijze waarop wij nieuwe initiatieven vanuit de wijkgemeentes kunnen stimuleren en beoordelen.

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie zullen wij volgen in zijn verdere ontwikkeling, evenals de brainstormgroep PLEIN en de beleidsgroep Michaëlsvieringen.

Samen met twee professionals op het gebied van communicatie zullen we ook dit jaar aandacht besteden aan de verdere ontwikkeling van onze communicatie tussen de Algemene Kerkenraad en de wijkgemeentes en binnen de wijkgemeentes/clusters. Daarbij zal ook de onderlinge communicatie en digitale archivering via Office 365 verder worden uitgerold. Inmiddels is de website van de PGZ vernieuwd en verlevendigd. Daarop is veel informatie over de PGZ te vinden.

Tot slot bedank ik predikanten, kerkelijk werkers, ambtsdragers, medewerkers van het kerkelijk bureau en de vele vrijwilligers die het kerkelijk werk binnen de PGZ – ondanks alle beperkingen – met hart en ziel voortzetten en op die manier blijven omzien naar de medemens en zo de weg bereiden voor het pasgeboren kindje Jezus. Ik wens u allen daar Gods zegen bij.

Ik sluit af met een gebed van Dietrich Bonhoeffer, dat erg past bij deze tijd:

In mij is duisternis, maar bij U is licht;
Ik voel mij alleen, maar U verlaat mij niet;
Ik voel mij zwak, maar bij U is hulp;
Ik ben rusteloos, maar bij U is vrede.
In mij is bitterheid, maar bij U is geduld;
Ik begrijp uw wegen niet, maar U kent de juiste weg voor mij.
Heer Jezus Christus, U was arm en bedroefd,
gevangen en verloochend zoals ik,
U kent alle zorgen van de mens;
U blijft bij mij als iedereen mij verlaat;
U houdt mij in gedachten en zoekt mij;
Het is uw wil dat ik U ken en me tot U richt.
Heer, ik hoor uw roepstem en ik volg U, help mij.

Ik wens u – in deze moeilijke tijd – Gods steun toe, maar ook een gezegend en vooral gezond 2022.

Eduard Metselaar

Voorzitter Algemene Kerkenraad

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…