Digitale nieuwjaarswens

Nieuws

Het is een goede gewoonte om in de eerste week van het nieuwe jaar een nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Daarvoor worden alle predikanten, kerkelijk werkers, ambstdragers, organisten, leden van werkgroepen en medewerkers van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) uitgenodigd. Dit jaar is dat door corona niet mogelijk. Daarom een digitale nieuwjaarswens.

Het jaar 2020 is vooral gekenmerkt door het coronavirus. Wat een leed heeft dit virus gebracht. Velen hebben er een geliefde aan verloren, soms zonder afscheid te kunnen nemen. Mensen die zijn hersteld, hebben nog lang last van klachten. De zorgmedewerkers zijn overbelast.

In maart ging de maatschappij op slot en dat had ook effect op de kerken, ook in Zwolle. Van fysieke kerkdiensten werd snel overgeschakeld naar digitale diensten. Voor predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden een hele uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Een positief punt is dat veel meer mensen de digitale diensten volgen. Mensen halen hier hun troost en bemoediging uit.

Wat missen wij het onderlinge contact, het napraten onder het genot van een kop koffie en de aandacht voor elkaar. Predikanten, kerkelijk werkers, ouderlingen, diakenen, pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers doen er alles aan om – ondanks de coronamaatregelen – aandacht te hebben voor de mensen die zich eenzaam en alleen voelen. Ook gemeenteleden zien onderling naar elkaar om.

Leerhuizen, vergaderingen en andere bijeenkomsten vinden in eerste instantie in klein gezelschap plaats en zijn later geheel uitgesteld om besmettingen te voorkomen. Kerkenraden vergaderen digitaal, zodat het kerkenwerk toch doorgang kan vinden.

En zo wisselden wij van jaar 2020 naar 2021.
Voorlopig zal er niet veel veranderen. Toch is er ook hoop op verandering door de ontwikkelde vaccins. De vaccinatie is inmiddels begonnen en dat kan ertoe leiden dat er in de loop van 2021 weer meer mogelijk is.

Aan het begin van 2021 kijken we ook vooruit door inzage te geven in een aantal belangrijke zaken die dit jaar de aandacht zullen vragen van de Algemene Kerkenraad.

We werken verder aan de ontwikkeling van de clusters volgens de afspraken die zijn gemaakt in het kader van Heilige Huisjes. In Gaandeweg heeft u in 2020 de ontwikkeling per cluster kunnen volgen.

We gaan met de leden van de werkgroep Stimuleringsfonds in gesprek om te onderzoeken op welke wijze er meer nieuwe initiatieven vanuit de wijken/clusters kunnen worden ontwikkeld.

Het Ontmoetingshuis Moderne Devotie is een pioniersplek binnen de PGZ die zich verder ontwikkelt. Door de maatregelen van de overheid is het op dit moment moeilijk om activiteiten te ontwikkelen. Zodra daarvoor weer ruimte is, worden de activiteiten weer opgepakt. De andere pioniersplek, Het Plein, is in het najaar van 2020 beëindigd. Door de stadspastor ds. Mariska van Beusichem zijn veel contacten gelegd en onderhouden. Een brainstormgroep onderzoekt op welke wijze deze contacten behouden kunnen blijven en mogelijk kunnen leiden tot nieuwe initiatieven om met elkaar van gedachten te wisselen over geloofsvragen die leven.

Sinds april 2020 is er meer aandacht voor de communicatie. Twee professionals op het gebied van communicatie ondersteunen de Algemene Kerkenraad bij de ontwikkeling van communicatie. Onze website is verder verbeterd en er wordt meer gebruikgemaakt van de sociale media. Voor de inhoud van de boodschap en de opzet van thema’s en activiteiten ligt het initiatief bij de wijkgemeenten/clusters en predikanten.

In de loop van 2021 zal door de Algemene Kerkenraad de aangepast Plaatselijke Regeling worden besproken en vastgesteld. Daarmee voldoen wij aan de nieuwe Kerkordelijke Regels.

In december 2020 heeft de Algemene Kerkenraad de begroting voor 2021 en de financiële planning 2021–2025 vastgesteld. Op basis van deze vijfjarenplanning kunnen de wijkgemeenten/clusters de ontwikkeling van de financiële cijfers volgen en zonodig acties ondernemen. Penningmeester Dick Scholten heeft voor deze cijfers gezorgd en heeft de financiële administratie de afgelopen jaren bijgehouden. Hij stopt binnenkort met zijn werkzaamheden.

Namens de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters danken wij Dick Scholten voor zijn nimmer aflatende inzet om ervoor te zorgen dat de financiële administratie op orde was en er tijdig begrotingen en jaarrekeningen vastgesteld konden worden. Het heeft hem menig vrij uurtje gekost. Dick, dank voor je inzet in de afgelopen jaren.

Ten slotte bedank ik de predikanten, kerkelijk werkers, ambstdragers, de medewerkers van het kerkelijk bureau en de vele vrijwilligers die het kerkelijk werk binnen de PGZ enthousiast en gedreven voortzetten en zo het Woord levend houden.

Ik sluit af met een gedicht van Mary Stevenson, die dit op 14-jarige leeftijd heeft geschreven.

Voetstappen in het zand

Ik droomde eens en zie
ik liep aan ’t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen: “Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad…”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen:
“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen…”

Graag wil ik vanuit dit geloof elkaar een gezegend en vooral gezond 2021 toewensen.

Eduard Metselaar

Voorzitter Algemene Kerkenraad

Meer nieuws

Nieuws

Studenten en gevangenen samen aan het werk

Martin Jans is studentenpastor in Zwolle. Hij vertelt over Uitzicht: het project waarbij studenten en gevangenen samenwerken aan een kunstwerk op de gevangenismuur.  Een beetje onwennig stonden we in de sporthal van de gevangenis. De vloer was met zwarte matten afgedekt en er stonden tafels en stoelen voor ons klaar. We hadden papier mee, pastelkrijt, potloden en…

Nieuws

Drie predikanten over ’tegenwind’

Hoe leer je ongelukkig zijn? Hoe ga je om met kritiek? En wat doe je als je wordt geconfronteerd met verdriet en ziekte? Drie van onze predikanten – Gerlof van Rheenen, Nelleke Eygenraam en Hans Tissink – over ‘Tegenwind’. Het is het thema van het nieuwste nummer van ons magazine Gaandeweg.  Gerlof van Rheenen: Hoe…

Nieuws

Het werk van een Zwolse jongerenwerker

Als alles voor de wind gaat, heb je niet half door hoe rijk je gezegend bent. Toch zijn er veel jongeren die thuis dagelijks de wind van voren krijgen of die met vrienden omgaan die een duister of gevaarlijk pad zijn ingeslagen. Onder meer voor hen zijn de jongerenwerkers van Youth for Christ Zwolle elke…