Diaconie en anbi

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Alle organisaties die door de belastingdienst zijn aangewezen als ANBI, zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente te Zwolle
Tel: 038 – 421 75 96
RSIN/Fiscaal nummer: 007 358 349
Website: www.pknzwolle.nl
Diaconie: NL12RABO 03737 399 66 / ZWO:NL65RABO 03737 399 82
E-mail: consulent@diaconiezwolle.nl
(post-) adres: Molenweg 241
Postcode: 8012 WG
Plaats: Zwolle

De Protestantse gemeente te Zwolle is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie Protestante gemeente Zwolle is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie Protestantse gemeente Zwolle (PGZ).

B. SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Diakenen (CvD) telt zeven leden die zijn afgevaardigd vanuit de zeven  wijkdiaconieën  en zes boventallige leden (voorzitter,vicevoorzitter, secretaris, tweede secretaris, penningmeester en de diaconale consulent). Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de Kerkenraad als het College van Diakenen, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. DOELSTELLING/VISIE

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is in overeenstemming met haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. BELEIDSPLAN

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle vindt u hier.

 

E. BELONINGSBELEID

De beloning van diaconale medewerkers is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De Diaconie heeft één beroepskracht in dienst: de diaconale consulent.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. Zie ook punt H.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING

Klik hier voor de verkorte staat van baten en lasten en voorgenomen bestedingen.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Zwolle heeft geen woningen of landerijen in haar bezit; wel geldmiddelen, die worden gebruikt om inkomsten te genereren die de diaconie aanwendt voor diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van diaconale bezittingen.